تکمیل ثبت نام

باور به توانمندی های جوانان ایران زمین و تمرکز بر جوانگرایی و جانشین پروری نشان از بلوغ اندیشه های پیشکسوتان دارد و من باور دارم که عمر صادرات سنتی سالیان سال است که به سر آمده و حضور و تجمیع ظرفیت ها و توانمندی های شما عزیزان که تاریخ سازان آینده ایران زمین هستید تنها راهکار برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی کنونی است.

پس به سرمایه های اجتماعی خود ایمان داشته باشید، خود را، ظرفیت های خود را، دانش، قدرت و جوانی خود و در نهایت ایمان خود را باور داشته باشید.

شما هستید که در کنار هم می توانید با همدلی و هم زبانی بر تمامی مشکلات فایق آمده و طرحی نو در باب ارزآوری و اشتغالزایی دراندازید که این هدف غایی پویش ملی صادرات است.

فلسفه پویش ملی صادرات، ترغیب و ترویج فرهنگ صادرات و تمرکز بر تجمیع توانمندی ها و ظرفیت ها است که امروز، کشور بدون دانش صادرات و اقتصاد بدون بنیان صادرات، کشوری بی سواد با اقتصادی متزلزل و بی ثبات است.

حال در این فضا گرد هم می آییم تا با معرفی خود، امکان ایجاد زنجیره های تأمین و ارزش صادراتی را افزایش دهیم. 
به امید ایرانی سرافراز…