انواع پست ها

ساختار برند ملی THE PEACEFUL WORLD با هدف تجمیع ظرفیتهای صادراتی صنایع غذایی ایران و حضور رایگان تولیدکنندگان کیفی صنایع غذایی در نمایشگاههای تخصصی غذایی تهیه شده است. THE PEACEFUL WORLD یقینا فروش عالمانه، مهمترین بخش در کسب و کار است و خلق یک برند قوی قابل اعتماد از یک سو می تواند فروش پایدار […]

ما نسبت به آیندگانمان وظایفی داریم. ما وظیفه داریم بر هر نقطه این کره خاکی که ایستاده ایم و در هر فضای محدودی، هرچند کوچک، که در حاکمیت ماست، مؤثر باشیم. بیاییم تغییر و اثربخشی را از خود آغاز کنیم. محمدامین حاج کاظمیان View this post on Instagram … ما نسبت به آیندگانمان وظایفی داریم. […]